บริษัท วิลล่า คุณาลัย จํากัด (มหาชน)

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จํากัด (มหาชน)
30 มิถุนายน 2021

ฟินน์คอร์ปช่วยเหลือบริษัท วิลล่า คุณาลัย ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นกู้มูลค่า 90 ล้านบาทในเดือน ตุลาคม ปี 2020 และอีก 150 ล้านบาทในเดือนเมษายน ปี 2021 นอกจากนี้ฟินน์คอร์ปยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับ บริษัท วิลล่า คุณาลัย ตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นในการออกส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 120 ล้านบาท พร้อมกับออกใบสำคัญแสดงสัดส่วนการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

นอกจากนี้ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการเงินอิสระ ทางบริษัทยังให้ความเห็นที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับ การลงทุนเข้าถือสิทธิ์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 420 ล้านบาทในโครงการพัฒนาบ้านเดี่ยว

GET YOUR INSIGHTS