บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
13 มิถุนายน 2022

ฟินน์คอร์ปช่วยเหลือบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการระดมทุนผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิมูลค่า 208 ล้านบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และ ระดมทุนเพิ่ม 500 ล้านบาทผ่านหุ้นเพิ่มทุน

GET YOUR INSIGHTS