บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
30 มิถุนายน 2021

ฟินน์คอร์ปทำงานร่วมกับเซเว่นอัพ ซึ่งเป็นบริษัทด้านทรัพยากรและสาธารณูปโภค ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินผ่านกระบวนการ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 650 ล้านบาท

นอกจากนี้ ฟินน์คอร์ปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการออกความเห็นที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับการดำเนินการลงทุนด้านประปาในจังหวัดภูเก็ตมูลค่า 550 ล้านบาท

นอกเหนือจากการช่วยเหลือด้านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและให้คำปรึกษาแล้ว ฟินน์คอร์ปยังรับผิดชอบการประเมินมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อีกด้วย

GET YOUR INSIGHTS