บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
13 มิถุนายน 2022

ฟินน์คอร์ป ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์กับบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในการควบรวมธุรกิจโลจิสติกส์ และ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ มูลค่า 255 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

GET YOUR INSIGHTS