บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
13 กรกฎาคม 2021

เอเอแอนด์พีทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กับบริษัทอีทีซี ผู้ผลิตและจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยให้คำปรึกษา

เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่มูลค่า 350 ล้านบาท

GET YOUR INSIGHTS