บริษัท ชัยวัฒนาแทนเนอรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชัยวัฒนาแทนเนอรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
13 มิถุนายน 2022

ฟินน์คอร์ปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด(มหาชน) ในการนำบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิมูลค่า 200 ล้านบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

GET YOUR INSIGHTS