บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
30 มิถุนายน 2021

ฟินน์คอร์ปช่วยเหลือบริษัท บี-52 ผู้ขายสินค้าอุปโภคบริโภค พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอสังหาริมทรัพย์ตามแผนของบริษัทใน การเข้าถือสิทธิ์ในบริษัท วัน ดิจิตัล เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจสื่อออนไลน์ บริษัทรับผิดชอบในการโอนแลกหุ้นผ่านการออกหุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจนกระบวนการเห็นชอบของกลต.

นอกจากนี้ ฟินน์คอร์ปยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือในขั้นตอนการออกใบสำคัญแสดงสัดส่วนการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นปัจจุบันอีกด้วย

GET YOUR INSIGHTS