การแก้ปัญหาหนี้

บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด

บริการ: ที่ปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ II/HNW มูลค่ามากกว่า 420 ล้านบาท

ตลาดทุน

บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด

บริการ: ที่ปรึกษาทางการเงิน ในการออกหุ้นกู้แบบ 69-DEBT-IIHNW มูลค่ามากกว่า 4,500 ล้านบาท

ตลาดทุน

บริษัท ชัยวัฒนาแทนเนอรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริการ: ที่ปรึกษาทางการเงินในการทำ IPO เพื่อนำบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิมูลค่า 200 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัท

ตลาดทุน

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริการ: ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหุ้นกู้แบบ PP10

ตลาดทุน

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริการ: ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหุ้นกู้แบบ 69-DEBT-IIHNW มูลค่ามากกว่า 300 ล้านบาท

ตลาดทุน

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

บริการ: ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ มูลค่า 320 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

ตลาดทุน

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริการ: ที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมธุรกิจโลจิสติกส์ และ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ มูลค่า 255 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

ตลาดทุน

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริการ: ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ มูลค่า 208 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

ตลาดทุน

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

บริการ: ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิมูลค่า 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท