สำหรับลูกค้าของเราที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เราจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมอบคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อเสนอและธุรกรรมต่างๆ ในแง่ความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล ซึ่งจะมีผลต่อผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ คำแนะนำของเรายังครอบคลุมถึงมูลค่ายุติธรรมของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การจำหน่าย หรือยกเลิกการใช้สินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยง การให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือการแนะนำเรื่องการขอสละสิทธิ์หรือ ผ่อนผันจากการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (กรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) หรือการทำคำเสนอซื้อหุ้น บางส่วน