การเสนอขายหลักทรัพย์

เรามอบคำแนะนำเกี่ยวกับเงินทุนส่วนเจ้าของด้วยการเสนอและออกหลักทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์แบบกึ่งเจ้าของกึ่งเจ้าหนี้ เราสามารถให้คำแนะนำแก่บริษัทของคุณในทุกขั้นตอนการเสนอขายต่อสาธารณะของกองทุนรวม ตราสารทุนที่ระดมผ่านการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก การเสนอขายต่อสาธารณะ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และแผนการถือครองหุ้นของพนักงาน ทั้งนี้ เนื่องจากเราทำงานในนามของลูกค้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เราจึงให้ความสำคัญต่อการพิจารณาว่าธุรกรรมที่ได้เสนอมาจะก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ หรือไม่ เราจะประเมินอย่างเข้มงวดว่าข้อเสนอนั้นเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้หรือไม่ นอกจากนี้ เรายังรักษาความลับของลูกค้าตลอดกระบวนการเสนอซื้อขายหลักทรัพย์อีกด้วย

การทำคำเสนอซื้อขาย

เราให้การสนับสนุนลูกค้าตลอดขั้นตอนการเข้าครอบครองหลักทรัพย์ โดยเราอาจทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับทุกหลักทรัพย์ของธุรกิจซึ่งการเข้าถือสิทธิ์จะเป็นการเข้าครอบครองบริษัทอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ เรายังช่วยเหลือในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แบบสมัครใจ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แบบบางส่วน หรือการเพิกถอนหุ้นจากหลักทรัพย์จดทะเบียน ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด เราสามารถทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ กระจ่างชัดเพื่อบริษัทของคุณได้