fbpx

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. บทนำ

1.1 บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (“เอเอแอนด์พี”) ได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อเป็นแนวทางของเราในการชี้แจงรายละเอียดว่าเรา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตอย่างไร และเรามีวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเมื่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติ”) มีผลบังคับใช้

1.2 เอเอแอนด์พีตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบภายในของเอเอแอนด์พีและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเอเอแอนด์พีมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม

1.3 เอเอแอนด์พีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย และเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

1.4 เอเอแอนด์พีมีการระบุวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็น ในกรณีที่วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลถูกจำกัดโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอเอแอนด์พีจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเกินกว่าข้อจำกัดดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.5 เอเอแอนด์พีจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าสำหรับการนั้น หรือเป็นกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้

1.6 เอเอแอนด์พีได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ในกรณีที่เอเอแอนด์พีมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเอเอแอนด์พี เอเอแอนด์พีจะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม

1.7 เอเอแอนด์พีมีการทบทวนเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความจำเป็น และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงระบบและวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.8 เอเอแอนด์พีได้จัดอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานและบุคลากรของเราเกี่ยวกับความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานและบุคลากรของเอเอแอนด์พีจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

1.9 เอเอแอนด์พีจะตอบสนองต่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว โปรดดูรายละเอียดได้ในนโยบายฉบับนี้หรือติดต่อเอเอแอนด์พีได้ที่รายละเอียดการติดต่อที่แสดงไว้ด้านล่าง

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เอเอแอนด์พีเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล และแหล่งที่มาของข้อมูล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เอเอแอนด์พีเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล

เอเอแอนด์พีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ สัญชาติ สถานภาพการสมรส ข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์ (เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) คุกกี้ (Cookie) รหัสเฉพาะเครื่องอุปกรณ์ (Device ID) และในบางกรณีเอเอแอนด์พีอาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพสำหรับใช้ในระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
– ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรสมาชิก ข้อมูลรายได้ ข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของเอเอแอนด์พี ประวัติสินเชื่อ ข้อมูลการชำระหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
– ข้อมูลการติดต่อกับเอเอแอนด์พี (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือบันทึกเสียงเมื่อมีการติดต่อกับเราลดังต่อไปนี้

2.3 แหล่งที่มาของข้อมูล

เอเอแอนด์พีอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

(1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
– ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ
– การติดต่อเอเอแอนด์พีผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
– เอเอแอนด์พีอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเอเอแอนด์พี เป็นต้น

(2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
– ลูกค้าของเอเอแอนด์พี ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของเอเอแอนด์พี
– บริษัทในกลุ่มเอเอแอนด์พี หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเอเอแอนด์พี
– หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ลิงค์อิน (LinkedIn) เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เอเอแอนด์พีดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเอเอแอนด์พี ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลฐานในการประมวลผลข้อมูล
เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเอเอแอนด์พี– การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
– ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อดำเนินการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (e-KYC) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนลูกค้าความยินยอม
เพื่อดำเนินการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนลูกค้าการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของเอเอแอนด์พี การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของเอเอแอนด์พี การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างลูกค้ากับเอเอแอนด์พี– การปฏิบัติตามสัญญา
– ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของเอเอแอนด์พีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอม
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ หรือศาลการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการฉ้อฉล การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
– การปฏิบัติตามสัญญา
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการติดตามทวงถามหนี้การปฏิบัติตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาระหว่างลูกค้ากับเอเอแอนด์พี รวมถึงการโอนหรือขายหนี้ การโอนเนื่องมาจากการแปลงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใดการปฏิบัติตามสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ สำนักงานภูมิภาค สำนักงานสาขา หรือสถานที่ของเอเอแอนด์พี รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน และการบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อด้วยตนเองด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กรประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของเอเอแอนด์พี เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาดประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอม
เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเอเอแอนด์พีให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านความยินยอม
เพื่อการวิเคราะห์ประวัติการใช้จ่ายหรือการใช้บริการ และความสนใจของท่าน เพื่อการเพิ่มสิทธิประโยชน์และการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของเอเอแอนด์พีที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดทำขึ้นในอนาคตความยินยอม
เพื่อแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาดความยินยอม
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าใช้เอเอแอนด์พี เลาจน์ความยินยอม
เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยความยินยอม
เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ความยินยอม
เพื่อการเปิดเผยให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) และพันธมิตรทางธุรกิจของเอเอแอนด์พี เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของเอเอแอนด์พีและพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) และพันธมิตรทางธุรกิจของเอเอแอนด์พีที่มีร่วมกันอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดทำขึ้นร่วมกันในอนาคต แจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆความยินยอม
เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่มเอเอแอนด์พีและพันธมิตรทางธุรกิจของเอเอแอนด์พีเพื่อการประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษอื่นๆความยินยอม

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เอเอแอนด์พีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่เอเอแอนด์พีดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของเอเอแอนด์พี

5. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เอเอแอนด์พีอาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

5.1 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว

5.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร

5.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น
– ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการจัดทำหรือทำลายบัตร ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ (ในกรณีที่เอเอแอนด์พีมอบหมายให้สำนักงานติดตามและเร่งรัดหนี้สิน เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ ติดตามและเร่งรัดหนี้สินและ/หรือดำเนินการบังคับคดี)
– บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
– ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาใดๆ

5.4 ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใดๆ จากเอเอแอนด์พี รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซื้อกิจการ โอนทรัพย์สิน โอนหรือขายหนี้ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นต้น

5.5 พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) พันธมิตรทางธุรกิจของเอเอแอนด์พี หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่เอเอแอนด์พีในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เอเอแอนด์พีก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ในบางกรณี หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจได้รับความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการน้อยลง หรือพลาดสิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ในอนาคต

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเอเอแอนด์พีได้จำนวนหนึ่งชุด รวมถึงขอให้เอเอแอนด์พีเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เอเอแอนด์พีอาจขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนจะให้ข้อมูลที่ท่านขอตามดุลยพินิจของเรา หากท่านขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลายชุด เอเอแอนด์พีอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการได้ตามสมควร

(3) สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ในกรณีที่เอเอแอนด์พีได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเอเอแอนด์พีได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

(ก) ขอให้เอเอแอนด์พีส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
(ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เอเอแอนด์พีส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดย สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

(4) สิทธิในการคัดค้าน (Right to Object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลโดยประการอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เราจะดำเนินการตามคำขอของท่าน เว้นแต่เรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลที่สำคัญยิ่งกว่าประโยชน์และสิทธิของท่าน หรือเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(5) สิทธิในการลบ (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้เอเอแอนด์พีลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุบางประการได้ เว้นแต่เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อการก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(6) สิทธิในการระงับการประมวลผล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้เอเอแอนด์พีระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เมื่อท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะ แต่เป็นกรณีที่เราไม่สามารถลบข้อมูลนั้นได้เนื่องจากการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือท่านไม่ประสงค์จะให้เราลบข้อมูลดังกล่าว

(7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

เอเอแอนด์พีพยายามที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่เอเอแอนด์พีมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้เอเอแอนด์พีแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.2 ช่องทางการใช้สิทธิ

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
– การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์)

– การตั้งค่าการแจ้งเตือน (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์)

– Contact Center เบอร์ (ใช้สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม และสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง)
– ช่องทางการติดต่ออื่นๆ ตามข้อ 8 ด้านล่าง (ใช้สิทธิข้อ (2) – (6))

6.3 ระยะเวลาการดำเนินการ

เอเอแอนด์พีจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วันนับจากได้รับคำขอที่สมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบโดยครบถ้วน จนกระทั่งเมื่อมีการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและอาจยังคงถูกประมวลผลอยู่ หรือท่านอาจได้รับการติดต่อจากเรา พันธมิตรของเรา หรือบุคคลผู้ซึ่งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ณ วันที่ท่านยื่นคำขอมา

7. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เอเอแอนด์พีได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล

เอเอแอนด์พีจะกำกับดูแลบุคคลอื่นซึ่งเอเอแอนด์พีมอบหมายให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของเอเอแอนด์พีอย่างเหมาะสม

8. รายละเอียดการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อเอเอแอนด์พีได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: 63 ห้องเลขที่ 65 อาคารแอททินีทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 02-126-8151
อีเมล: สำนักงานใหญ่ partners@advisory-alliance.com

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเอเอแอนด์พีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎระเบียบ หรือประกาศอื่นๆ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว

9. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่น

เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ ของเอเอแอนด์พีเท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์เอเอแอนด์พี การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอเอแอนด์พี

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

AA&P regularly reviews and, if appropriate, updates this Privacy Policy Statement from time to time to ensure that youเอเอแอนด์พีมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากนโยบายนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เอเอแอนด์พีจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของเอเอแอนด์พี หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขของเอเอแอนด์พี

[ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2021]