ด้วยประสบการณ์การทำงานระดับมืออาชีพในหลากหลายธุรกิจมากกว่า 10 ปี ธีระยุทธได้นำความรู้มากมายมาใช้ในการคิดแยกแยะเพื่อระบุเงื่อนไขโครงสร้างดีล การบอกเล่าผ่านเรื่องราว และการรับมือกับงานที่มีผลกระทบในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

ธีระยุทธ จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) และได้ประกาศนียบัตรหลักสูตรที่ปรึกษาธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ธีระยุทธยังได้ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยก่อนหน้าที่จะเข้ามาร่วมงานกับ AA&P ธีระยุทธเคยเป็นรองประธานบริหารฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเคยทำงานเป็นนักวิเคราะห์ที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center: EIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์

ความเชี่ยวชาญของธีระยุทธได้เข้ามาเสริมมุมมองในการวิเคราะห์ธุรกิจ การคิดเชิงกลยุทธ์ การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การให้เหตุผล รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการจัดการและวาณิชธนกิจ ธีระยุทธ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการหาช่องทางและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในตลาดทุนของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นในเรื่องของกลยุทธ์องค์กร การวิจัย และกิจกรรมด้านวาณิชธนกิจต่างๆ ทั้งนี้ จากประสบการณ์ที่ลุ่มลึกของธีระยุทธในฐานะนักธุรกิจและที่ปรึกษาด้านการจัดการ การเงิน การธนาคาร และตลาดทุน ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากต่อ AA&P ที่จะช่วยเสริมสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแบบก้าวกระโดด

READ MORE