ลัลน์ลลิต จบปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน รวมไปถึงการลงทุน ที่ได้ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้เชื่อว่าแหล่งเงินทุน การวางแผนทางการเงินของบริษัทมีความสำคัญมากในการทำธุรกิจ นอกจากนั้นยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจได้อีกด้วย ลัลน์ลลิตจึงได้ทำความเข้าใจ และเรียนรู้ในเครื่องมือทางการเงิน การลงทุนและกฎเกณฑ์ เพื่อนำไปใช้งาน ต่อยอด และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแต่ละธุรกิจ

ลัลน์ลลิตนำความรู้และประสบการณ์มาทำงานทั้งการทำเอกสารเพื่อยื่นให้กับก.ล.ต., การทำ filing, due diligence, M&A Deals และการทำ valuation การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม AA&P เป็นความท้าทายและมีค่ามาก ลัลน์ลลิตอยากที่จะพัฒนาทักษะของตนเองทั้ง hard and soft skills, พัฒนา partners ของเรา และสร้างความสำเร็จให้กับ AA&P

READ MORE