อชิรญานำประสบการณ์ที่ได้รับจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ไทยบีเอ็มเอ) มาปรับใช้กับ AA&P เธอมีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกหลักทรัพย์หุ้นกู้  ทำให้เธอสามารถช่วยเหลือด้านวาณิชธนกิจกับบริษัทต่าง ๆ ได้ครบทุกความต้องการ นอกจากนี้ อชิรญายังมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับหุ้นส่วนและลูกค้าทุกราย

อชิรญาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ AA&P อชิรญาช่วยทำธุรกรรมของบริษัทในส่วนงานวาณิชธนกิจที่หลากหลาย รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ให้กับบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ อชิรญายังมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์งบการเงิน การเตรียมหนังสือแนะนำและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งยังทำหน้าที่ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และลูกค้า นอกจากนี้ เธอยังมีทักษะในการวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน ความมุ่งมั่นตั้งใจของเธอในโลกการเงินและการไฝ่เรียนรู้ ทำให้เธอเป็นหนึ่งในทีมงานที่มีคุณค่ามากสำหรับทีม

READ MORE