จากประสบการณ์ในการทำงานด้านการทรัพยากรมนุษย์ และการให้คำปรึกษาทางด้านการสรรหาว่าจ้างมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ พัชราวรรณยังได้ผ่านหลักสูตรการฝึกกอบรมจากสถาบัน SEAC เพื่อฝึกฝน 8 ทักษะ ที่บุคลากร “ต้องมี” เพื่อก้าวให้ทันโลกในอนาคต เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาตนเอง และนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมด้านการสรรหาบุคคลกรให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การสร้าง Talent ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

การบริหารจัดการคนภายในองค์นั้น เป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง โดยพื้นฐานแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในทุกด้าน ต้องทำอย่างไร ที่จะทำให้ผู้คนเหล่านี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ในทิศทางเดียวกัน สามารถพึ่งพาความรู้ความสามารถซึ่งกันและกัน โดยปราศจากความขัดแย้ง  ในปัจจุบันการบริหารจัดการคนมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก มีความเข้าสู่ยุค Talent Management การบริหารจัดการคนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำด้วยความใส่ใจ วางแผน และทำเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง สามารถวัดผลได้ 

บริษัท AA&P เป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่สามารถทำงานได้อย่างอิสระ เปิดกว้างทางด้านความคิดและมุมมองที่แตกต่าง และจากความรู้และประสบการณ์ของที่ผ่านมา การที่ได้มาร่วมงานกับบริษัท AA&P นั้นเป็นความท้าทายอย่างมากที่พัฒนาตนเองให้เจอกับงานในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ทำอย่างไรที่จะพัฒนาและเชื่อมโยงการบริหารจัดการความรู้ความสามารถของพนักงาน AA&P ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อไปสู้เป้าหมายเดียวกันและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างแท้จริง

READ MORE