ด้วยประสบการณ์มากกว่า 6 ปี ในสายงานด้านการเงินและการลงทุน คามินได้ตัดสินใจใช้ประสบการณ์และทักษะที่มีเพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดการเงินและตลาดทุนภายในประเทศกับ AA&P ผ่านโครงการต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้นักลงทุนและ ผู้ออมเงินภายในประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินการลงทุน และสามารถสร้างความมั่งคั่งผ่านการลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ ผู้วางแผนการลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ทั้งนี้ ยังมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคาร การเงิน และการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี ทั้งในส่วนงานการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

READ MORE